ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שפב

ב"ה, י"ח ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד

סניף ירושלים עיה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם בצירוף הפ"כ, ואחכה להמשך בשורות טובות בהענינים אודותם כותבים, ויהי רצון שיהיו מתאימים לדרישת וגם הכרח השעה, וכמו שנדבר זה כמה פעמים, שכיון שדורשים זה מאתנו בודאי שניתנו הראש היכולת והכחות למלאות הדרישה ואין הדבר תלוי אלא ברצון, והדיוק בזה ע"פ המבואר בדא"ח בכ"מ בחילוק דחפץ ורצון, שהראשון שהוא תענוג ופנימיות הרצון, הרי החפץ תמיד ישנו, יעוין תניא סוף פרק מ"א והוא מתאים למ"ש הרמב"ם הלכות גרושין סוף פרק ב'.

ויהי רצון שתהיינה כל הפעולות בהצלחה מופלגה.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום, והנני חותם בשמו,

המזכיר

ה'שפב

סניף ירושלים: טופס דומה לסניפי כפר חב"ד ותל אביב.