ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שפד

ב"ה, כ' ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

ש"ב הרה"ג והרה"ח ענף עץ אבות

מו"ה ברוך שמעון שי

שלום וברכה!

לאחרי ההפסק הכי ארוך נעם לי לקבל מכתבו מערב שבת הגדול בבשורה הטובה מבחינת תלמידי ביה"ס אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר במנחה ואשר מצא אותם מצליחים בלימודם, ויהי רצון שיהיו רואים ומתאימים להשם של מוסד זה, ז.א.

מתנהגים מתאים לרצונו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ותקותו בתוככי כל מוסדות חינוך דליובאוויטש בתוככי שאר מוסדות חינוך על טהרת הקדש, וכידוע עד כמה השקיע במוסדות אלו מכחותיו הנפשים והעצמים עד כי למס"נ, שבמילא מובן ע"פ האמור ברז"ל לרועה ישראל מה עד כאן עומד ומשמש וכו' שגם עתה מעורר ר"ר על כל חניכי מוסדות אלו התומכים הר"מ והמשפיעים והמסייעים להצליח להם בגו"ר...

ובהמצאנו בהימים דימי חג המצות זמן חירותנו, הנה יושפע חירות אמיתית מכל ענינים המבלבלים בעניני תורה ומצות ומכל מונע מעבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור.

מפני קדושת מועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א עה"ח והנני חותם בשמו,

המזכיר

ה'שפד

מו"ה ברוך שמעון שי': שניאורסאהן, ירושלים. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ג תנב.