ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שפה

ב"ה, כ' ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה חיים

משה שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מערב חג המצות זמן חירותנו והמברק שקדם לו.

אחכה לבשו"ט בתוכנם, ולפלא שמקצר במקום שאמרו להאריך הן בהנוגע לבחינות התלמידים בתו"ת דצרפת והן בהנוגע לההתועדות לאחר בואו לאה"ק ת"ו (הן בתורת אמת והן בתוככי אנ"ש שבשאר המקומות שבטח יעשו כזה), ויה"ר שיכתוב בפרטיות הכי גדולה, כי בכגון דא כל המפרט ה"ז משובח ויהי' התוכן משמח בגו"ר.

מובן שהנ"ל נכללות גם פעולות הטובות שלו ושל זוגתו תחי', מתאים למה שנדבר בהיותם כאן...

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום והנני חותם בשמו,

המזכיר

ה'שפה

מו"ה חיים משה שי': וובר, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"י ג'קלה, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ה'תע.