ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שפו

ב"ה, כ' ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה זאב שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"ג ניסן, יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, והקודמו.

וממהר הנני לענות עליו, אשר לא גרם כל קפידא במכתבו הקודם, ובכלל קפידא ומעין זה, אין זה מעניני,

ותקותי שלעת קבלת מכתבי זה כבר הוטב מצד בריאותו ומוסיף בקירוב לבן של בני ישראל לאבינו שבשמים ע"י חינוך על טהרת הקדש, שאין לך דבר גדול מזה, אף שביחד עם זה מובן וגם פשוט ע"פ מ"ש ומבשרך לא תתעלם שצריך להוסיף בקביעות עתים בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות וכם להשתדל בהפצת המעינות חוצה, אף שהסדר בזה צ"ל מתאים למ"ש בהלכות תלמוד תורה לרבנו הזקן פרק א' סעיף י"א וי"ב והשי"ת יצליחו לבשר טוב בזה.

במ"ש בהסעודות דש"ק - שנמצאו בזה לכאורה סתירות במאמרי הזהר.

הסדר הוא כדברי רשב"י (זח"ב פח, ב) וכמו שאומרים באתקינו סעודתא: חקל ת"ק, ע"ק ז"א. ומש"כ בזח"ב (פח, א): סעודתא חדא לקבל ע"ק כו' סעודתא תנינא לקבל חת"ק כו' _ כבר פי' באור החמה שם שמפרש ע"ס הכתוב ולא ע"ס הסעודות. כן מש"כ בזח"ג, רפ"ח סע"ב - הוא ע"ס מעלת המדות - כמוש"כ באוה"ח לזח"ב פח, ב. ובסי' לרבנו הזקן בדרושי סעודות שבת נת' הענין ע"פ חסידות.

בקושיתו בפירש"י בגד בגדת בי - והרי היא עצמה נתנה אותה ליעקב - יל"פ בפשטות מפני שלא סירב. עוד י"ל ע"פ מ"ד דאפילו בנותנת רשות בלי פיוס מצטערת בלבה (עיין נ"כ שו"ע אה"ע סע"ו ס"ה).

בקושיתו במרז"ל (ב"ר פע"א 5 דלא נאמר ותהר בזלפה מפני שבחורה היתה, והרי גם בהולדת פנחס ל"נ ותהר. ואינו מובן מנ"ל דאם פנחס לא היתה בחורה. וראה חזקוני לשמות ב, כב. ולכאורה קשה משמות (ו, כ) דל"ק ותהר והיא הייתה בת קכה בלידת מרים. אבל קושיא מעיקרא ליכא דבב"ר דייק מהשינוי וכאומרו: בכולן נאמר הריון חוץ. ודרשת החזקוני עכצ"ל דאסמכתא בעלמא היא.

בקושיתו בהשינוי דעואל - רעואל - ג"ז אינו מובן, דכמה אנשים במקרא שהיה להם יותר משם אחד, וכמו יתרו חובב.

בברכה לבשו"ט.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום והנני חותם בשמו,

המזכיר

ה'שפו

מו"ה זאב: וובר, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'רפ*, ובהנסמן בהערות שם.

בפרש"י: ויצא ל, יא ד"ה בא גד.