ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שפז

ב"ה, כ' ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לפלא גדול ולמי', אשר מעת חתונתו אין ממנו כל ידיעות, אף שתקותי חזקה שממלא הציווי של יומא ויומא צריך להיות עביד עבידתי', ובפרט במסגרת דהפצת המעינות חוצה ובמסגרת צעירי אגו"ח. ובודאי יכתוב בפרטיות הדרושה בכל הנ"ל, וכן איך עברו ימי החתונה ושבעת ימי המשתה. ואף שיש מקום לומר שהימים דלפני החתונה כמו של החתונה ואחרי' - טרדה נוספת בהם, מובן שאדם השכלי אין צריך וגם אין יכול להניח לטרדות הנ"ל לבלבלו מפעולות האמורות, ואפילו מההודעה אודתם ואדרבה, וק"ל. עיין ג"כ הלכות ת"ת לרבנו הזקן רפ"ג, כי גם אחרי הנשואין יכול ללמוד ב' או ג' שנים בלי טרדה גדולה כו'.

בברכה.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום והנני חותם בשמו,

א. קווינט

המזכיר