ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שפח

ב"ה, כ' ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מאור לערב זמן חירותנו, בו כותב אשר השיעורים מסודרים ונמשכים,

ובודאי לדכוותי' למותר להדגיש שהאדם נקרא מהלך כיון שנצטוה מעלין בקדש ולא להסתפק בהמצב דשלשום ואפיל לא דאתמול והיום בקר, והרי כל יומא ויומא צ"ל עביד עבידתי', ויעיין ג"כ בזה הביאור ע"פ חסידות דברים נפלאים באגה"ק לרבנו הזקן סי' י"ד, ובפרטי פרטיות כן הוא בכל יום ויום, עיי"ש היטב, וכיון שאין הקב"ה מבקש אלא לפי כחן, בודאי שניתנו הכחות למלאות ציווי נעים זה,

ובהנ"ל תשובה גם לסיום מכתבו, מה יהיה הסוף והתכלית ממנו וכו' - כי אין לך תכלית טוב יותר מקירוב לבן של בני ישראל לאבינו שבשמים ע"י הפצת המעינות חוצה פנימיות התורה סתים דאורייתא שהיא המקשרת אפילו הסתים דנשמה עם הסתים דקוב"ה, וק"ל.

ויהי רצון שזמן חירותנו ישפיע גם עליו חירות מכל דברים המבלבלים מעבודת ה' אשר היא במשך כל השנה ובכל הענינים וכמבואר בהענין דבכל דרכיך דעהו, בטור שו"ע או"ח סי' רל"א ובשמונה פרקים להרמב"ם ריש פרק ה', יעו"ש היטב.

בברכה לבשו"ט.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום והנני חותם בשמו,

המזכיר