ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שפט

ב"ה, כ"ד ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה שניאור זלמן זי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו המהיר עם המוסגר בו שמוחזר בזה, בו שואל עוה"פ בהנוגע להשתדלות דעליית בתו בעלה ובתם שי' לאה"ק ת"ו,

נכון הדבר ואין יסוד לדחות ההשתדלות בזה, ובפרט שבאים אנו מימים דזמן חירותנו שהוציא הקב"ה את כל בני ישראל מן המיצר אל המרחב בשמחה וביד רמה שממשיכים ענין זה על הימים שלאחרי זה, וידוע דרז"ל על הכתוב והימים האלה (כשהם) נזכרים ה"ה גם) נעשים, וק"ל.

ובכתבו לבתו ובעלה שי' מטובו למסור להם פ"ש וברכה אשר יסודרו כל הענינים הקשורים בהנ"ל בנקל ובאופן טוב ויעמיד את כולם בורא עולם ומנהיגו במרחב בגו"ר ומתוך מנוחה.

בודאי מתעסק בהפצת המעינות חוצה ותקותי אשר גם בזה יבשר טוב.

בברכה.

ה'שפט

מו"ה שניאור זלמן: קלמנסון, תל אביב.

בתו בעלה ובתם: מרת פיגא בעלה מו"ה דובער שי' חן ובתם חנה פריידא דבורה, ששהו עדיין ברוסיה באותה שעה.