ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שצ

ב"ה, כ"ד ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים

מו"ה מאיר שלום שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נעם לי לקבל מכתבו בו כותב אודות... וההצלחה שזיכתו ההשגחה העליונה במר י.ד. שי' - בודאי תוסיף בו עוד מרץ בהשתדלות האמורה. ובכגון דא - גודל זכותו אין די באר ואין לשער.

אתענין לדעת אם הראה לו מר י.ד. שי' את מכתבי האחרונים אליו, תכונת נפשו, והסביבה בה מסתדר וכו'.

בתוך כל הענינים כתב י מר י.ד. שי', אשר בהסמכו על הצעתי התחיל לדבר עם מושפעיו ג"כ ע"ד קיום מצות מעשיות, וכנראה מאופן כתיבתו, עדיין לבו מהסס אם השומעים מוכשרים כבר לדבורים כאלה, וגם ירא שלא יתרחקו עי"ז וכו', ואפשר עוד יראה יש אצלו וכו'. ולכן כאן המקום אשר ינצל הזדמנות קרובה לסבב השיחה עמו בנושא האמור, ומבלי שיורגש שממני באה ההתעוררות, ויעודדו ויחזקו גם מצדו בענין האמור, וגם בזה זכות הרבים מסייעתו.

נעם לי לקרות בסיום מכתבו ע"ד ההטבה שנראית בפרנסתו, ותקותי חזקה שאין זה אלא התחלה, ויוטב המצב עוד יותר, ובאופן שיוכל להקדיש מזמנו ומרצו עוד ועוד להפצת המעינות חוצה.

מוסג"פ מכתבי לחג הפסח למר אביגדור המאירי שי', אשר אף שמסיבות נתאחר השילוח - בכל זה לאמיתתו של דבר כל השנה זמנו הוא, ובפרט ע"פ פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, אז חסידים זאגען ניט חסל סידור פסח, דער רבי -רבנו הזקן - האט ניט אריינגעשטעלט אין סידור נאך דער הגדה די ווערטער "חסל סידור פסח" ויילע בא חב"ד ענדיגט זיך ניט דער פסח, נאר ער ווע[ר]ט נמשך שטענדיג. ובטח אם נצרך הנ"ל לכגון דא יוסיף הסברה משלו. ויהי רצון שיצליח להפיח (פאנאדערבלאזען) הניצוץ האלקי אשר בהנ"ל עד שתהיה שלהבת עולה מאליה', וכידועה דרז"ל שזהו המטרה של בהעלותך את הנרות.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

ה'שצ

מו"ה מאיר שלום שי': בליזינסקי, רמת גן. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'תשל, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ה'תרפב.

י.ד.: יצחק דמיאל. ראה לעיל שם.

ע"פ פתגם: ס' השיחות תש"ג ע' 75 וראה לקו"ש ח"ה ע' 174.