ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שצב

ב"ה, כ"ד ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אברהם חנוך שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום י"ג ניסן, יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר הצ"צ וכן קטעי העתונים, ובטח ישנה רשימה מאלו ששלחו להם מצה שמורה למען לעמוד עמהם בקישור בענינים של של התעוררות גם במשך השנה ולא לחכות עד ערב פסח הבע"ל...

אף שאינו מזכיר עד"ז תקותי שראה החומר ע"ד חב"ד שנכנס בהאנתולוגיא בכדי שיצאו הדברים מתוקנים כפי האפשרי...

במ"ש אודות הספר על הפסיכולוגיא, פרטי הדברים יודע הרד"ח שי' כיון שעמו נדבר ומ"ש אודות מראי מקומות הדרושים, ישתמש במפתח הענינים דתו"א דרך מצותיך וכו' וימים אלו תקותי יו"ל מפתח הענינים ללקו"ת שכל הנ"ל יספיק די חומר לא רק לספר אחד אלא לכו"כ.

אקוה לידעות מפורטות אודות כינוס המל"ח בכפר חב"ד וכן על המסיבה שלאחרי' בכפר חב"ד וכן בת"א, ובכל זה הרי כל המרבה ומפרט ה"ז משובח.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

מהנכון הי' לסדר אם אין הוצאות וקישוים בדבר שישלח להספרי' כאן את כל המכ"ע דאה"ק ת"ו המופיעים ביום ועש"ק שכפי השמועה יש בהם תוכן מענין קיים.

ה'שצב

מו"ה אברהם חנוך שי': גליצנשטיין, לוד. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ה'קלג, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ה'תקמג.

אנתולוגיא: קובץ מאמרים.

הספר על הפסיכולוגיא: ראה לעיל חי"ד אגרת ה'רצד.

הרד"ח שי': ה"ר דוד חנזין.

כינוס המל"ח: ראה לעיל אגרת ה'שדמ.