ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שצג

ב"ה, כ"ד ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

נמסרה לי הידיעה אודות מצב בריאותו, ותקותי שמיו ליום רואים הטבה בזה, ובודאי לדכוותי' למותר להדגיש ציווי תורתנו הק' תורת חים שהיא הנותנת רשות לרופא לרפאות, שמזה מובן שצריך למלאות הוראת הרופא, ואף שלפעמים עולה מחשבה שמבזבזים זמן על עניני רפואה ומנוחה שכיו"ב, אבל אפילו בהתבוננות קלה מובן ע"פ מאמר רז"ל האמור שאין זה בזבוז אלא אדרבה, כי על ידי שעה קלה ש(לעיני בשר) מבזבז, נשכרים כמה זמן לאחר זה, שיכול לנצל בשמחה ובטוב לבב לעבוד את השי"ת בכל דרכיך דעהו.

בברכה לרפואה קרובה ולבשו"ט בכל האמור.