ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שצד

ב"ה, כ"ד ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו דחוהמ"פ, בו כותב אודות רצונו ללמוד תורה וללכת בדרכה ולקיים מצותי' ומוצא קישוים להביא רצונו זה לפועל, ושואל דעתי בזה.

ולפלא גם הספר בדבר, שהרי כל אחד מאתנו בתוך כלל ישראל מצווה לקיים רצון הבורא הוא נותן התורה והמצוה, וכאשר חפצים באמת אזי מצליחים לקיימו, וכשמסבירים הרצון בדרכי נועם ובדרכי שלום מבלי להכנס לריב בודאי שגם אלו שאין שבעים רצון מזה סו"ס יסכימו על הנהגה האמורה, שהרי זהו ציוויו של השי"ת נותן התורה אשר הוא ברא את האדם ויודע מה הוא טובת האדם ומבטיח לו בלשון הכתוב, אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו גו' ונתתי גשמיכם וגו' כל הברכות הכתובות בפרשה שם, והשי"ת יצליחו לבשר טוב בכל האמור.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר