ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שצה

ב"ה, כ"ד ניסן, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ יושב על

מדין וכו'

מוה"ר יוסף שי'

שלום וברכה!

מכתבו נתקבל בעתו ומגודל המעמסה והטרדות נתעכב המענה ואת כת"ר הסליחה.

מה שכותב שנתקל בקשיים בעבודתו בהחזקת היהדות בקהלתו מצד מנגדים והעלמות והסתרים, הנה ידוע על פי המבואר בכמה ספרים שאין להתרשם מזה כלל וכלל ואדרבה להוסיף אומץ במלחמתה של תורה ומצוות. וידוע פתגם רבותינו נשיאינו נבג"מ זי"ע - חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם.

והרי נמצאים אנו בעקבתא דמשיחא אשר על ימים אלו הודיעונו חכמינו ז"ל אין לך יום שאין כו', אשר בודאי לא היתה כוונת הודעה זו להטיל אימה, אלא להודיע בעוד מועד בכדי שלא יפול לב איש הישראלי עליו בראותו המצב, ועוד זאת בכדי להוסיף ברכה כנגד קללה ולא להסתפק באותם ההשגים של היום, כי הרי זה לעומת זה עשה האלקים, וכשהקללה מתרבה ר"ל, מוכרח הרבוי וההגדלה של הברכה והטוב, הם עניני תורתנו ומצוותי', ויתרון האור מן החושך, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בכבוד ובברכת הצלחה בעבוה"ק.

ה'שצה

מוה"ר יוסף: שרביט.