ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שצז

ב"ה, כ"ה ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מב' לעומר עם המוסגר בו, וז"ע נתקבל גם המכ"ע פאסט שהו"ל לחג הפסח, ומובן שמ"ש שהחומר המוסגר לא יתפרסם, ימלאו בקשתו.

דא"ג במכתבו מזכיר... ובודאי למותר לעוררו שבכמה מספריו לוחם נגד נושאי החסידות ועוד ועוד, ובכמה ענינים גם נגד האמונה, וע"ד מאמר המכילתא לא רק נגד משה עבד ה' אלא גם נגד ה' ר"ל ותורתו, ואפילו באותם הפרקים שהם לכאורה פארעווע, עלולים הם לבלבל את המוח בכלל והנוער דארצוה"ב ביחוד בעניני דיערות עד שמי יודע אם אחרי כן תהיה האפשרית או גם היכולת להעמידו על האמת, וכבר מלתי אמורה בהזדמנות אחרת, שבארצוה"ב ובכלל בחצי כדור התחתון שוררת עם הארצות, ז.א. העדר ידיעות לגמרי ולא כמו שהיה לפנים באירופא שבחוגים החפשים היו דיעות כוזבות, ולכן לא זו הדרך להשתמש בוויכוחים, ז.א. שמזכירים ג"כ דיעה נפסדת ומוכיח שקרה וכזבתה ואין כל צורך בזה ואדרבה היזק גדול ובלבול, וק"ל בעת רצון אזכיר את כל אלו שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ויהי רצון שיבשר טוב בהנוגע אליהם, ובטח למותר להדגיש שכיון אשר ע"י פנו בבקשות, עליו להסברים שככל שיוסיפו בתורה ומצות שהתורה היא תורת חיים ועל מצותי' נאמר וחי בהם, יתוסף במילוי משאלות לבבם בהנ"ל.

בברכה לבשו"ט.

ה'שצז

מלתי אמורה: ראה גם לעיל אגרת ה'שסב.