ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שצט

ב"ה, כ"ז ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

באשטעטיג די ערהאלטונג פון אייער בריף פון כ"ג ניסן, און אייער שרייבען וועגן מר...

ריכטיגער געזאגט וועגען דעם "שידוך", איז פאר מיר א איבער'רעש'ונג און פארשטענדליך דער איינדרוק וואס דאס האט געמאכט... אבער וויסענדיק דעם זכות פון צדקה און בפרט צדקה וועלכע איז פארבונדען מיט חינוך הכשר, וואס ער האט זוכה געווען אין די פריערדיקע יארען צו געבען חשובע סכומים אויף דעם, בין איך זיכער בבטחוני, אז דער "שידוך" וועט ניט אנהאלטען א לאנגע צייט, און השי"ת זאל העלפען אז דער אפברעכין דאס זאל זיין בחסד וברחמים, און זאל אויף בחסד וברחמים סוף סוף אנערקענען אז ער באלאנגט צו אידען, און אז אין קיין אנדער ארט קען ער זיך ניט געפינען, און סוף סוף א חוץ צרות וועט ער אין די אנדערע ערטער קיין אנדער זאך ניט קריגען אויב אפילו די ערשטע צייט וועט מען עם חנפ'נן און קלאפען אין פלייצע, און זיכער איז איבעריג צו אויפמערקזאם מאכען אז וואס איר וועט קענען טאן אין דער ריכטונג, וועט איר טאן...