ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תב

ב"ה, כ"ח ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק הצ"צ

הרב ציון רחמים שי'

שלום וברכה!

.. וכיון אשר ההשגחה העליונה העמידתו במקום שיכול להשפיע בהחזקת היהדות והפצתה אשר על ידי זה מקרבין לבן של בני ישראל לאבינו שבשמים, וידוע פתגם הבעל שם טוב, ששמענוהו כ"פ מכ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר החביבות אצל הקב"ה של כל אחד ואחת מבני ישראל הוא כמו חביבות של בן יחיד שנולד להורים לעת זקנותם ועוד יותר אין ערוך מזה, מובן איפוא ששכר אדם הגורם קירוב הנ"ל אין די באר וזהו הצנור והכלי להוסיף בברכות השי"ת המצטרך אף שמובן גם כן שגם עליו נאמר ומבשרך לא תתעלם להוסיף בלימוד תוה"ק בנגלה וחסידות מזמן לזמן, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בטח יודע מתקנת קדמונים לאמר בכל יום לאחרי תפלת הבקר שיעור תהלים חדשי - כפי שנחלק התהלים לימי החדש - ועכ"פ ישמור על זה מכאן ולהבא, וישתדל להנהיג תקנה זו בכל קום שידו מגעת.

בברכה.

ה'תב

הרב ציון רחמים: לוי, פנמה.

פתגם הבעל שם טוב: ראה גם לעיל אגרת ה'שלב, ובהנסמן בהערות שם.