ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תג

ב"ה, כ"ח ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

רב פעלים מו"ה שלמה שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ג ניסן עם המוסגר בו, ונהניתי מכתבו שהתועדו במשך ימי חג הפסח, וכן נתאספו כל המורים לפני חג הפסח בהתועדות מתאימה, ובטח ההצלחה בכל זה תעורר אצלם כחות נוספים בהנוגע להבא, ובפרט ע"פ המבואר בחסידות, שעבודת השי"ת בקיץ קל יותר מאשר בימי החורף, ובפרט בהימים שבהתחלת זמן חירותנו וקבלת תורתנו בחג השבועות שאז כל יומא ויומא מצוה מיוחדת בו ספירת העומר, ולא עוד אלא שהמצוה דיום שעבר היא גם בהיום שלאחריו שלכן הנוסח שני ימים לעומר ולא יום שני. וכל מצוה הקודמת מוסיפה כח בקיום כל שאר התרי"ב מצות, וכמאמר המשנה מצוה גוררת מצוה.

במ"ש אודות ענין התפילין, - צריך הוא להסביר שאין זה רק ענין של הידור בעלמא, אלא חילוק בין תפילין כשרות לההיפך, שברובא דרובא מכירים את זה אפילו בבדיקה חיצונית, ז.א. בבדיקת הפרשיות והבתים, ועאכו"כ אם היה ביכולת האד לבדוק בפנים, ז.א. כשרות הסופר, וק"ל.

בטח באם יש אפשרות להעתיק מכבתי הכללי לחג הפסח בשפת המדינה (בלבד שיהיה העתק טוב, ז.א. מתאים להענין ובסגנון שיעשה רושם טוב על הקוראים גם בסיגנון ודקדוק הלשון שמעתיקים לה וכו') כדאי להשתדל בזה ואפילו אם הוצאות בדבר, ומובן שכל הנ"ל הוא גם בנוגע לשאר המכתבים הכללים באם ימצא מעתיק טוב.

ואולי יש ענין לערוך חוברת מכתבים הכללים - בה ימצאו עכ"פ מכתב אחד לכל רגל ומועד דימות השנה, ובטח יתבוננו בזה, בהתאם לתנאי מקומם והתושבים, ויי רצון שגם בזה יצליחו.

בברכה ופ"ש כל חבריו בעבודה הקדושה למלאות רצונו ית' לשעות לו דירה בתחתונים.

מ. שניאורסאהן

ה'תג

מו"ה שלמה שי': מטוסוב, קסבלנקה. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'רעג, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ה'תקסג. ה'תרסז.

המבואר בחסידות: ראה לקו"ש חכ"ב ע' 221 ובהנסמן בהערה 7 שם.