ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תד

ב"ה, כ"ח ניסן, תשי"ז ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דוד שי'

שלום וברכה!

לאחרי ההפסק הכי ארוך נתקבלו שני מכתביו עם המוסגר בהם והפ"נ שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ולפלא ההפסק בכתבו עד עתה, וכן על ההשמטה גם במכתבו זה אודות קביעות עתים שלו בתורת החסידות הן לעצמו וכן לזולתו.

במ"ש באיזה לשון ילמוד עם הבחורים והתלמידים.

כיון שצריכים להודיעם את מצות השם ואלה אשר לא תעשינה בהנוגע לפועל, מובן שאין זמן לחכות בלימודים אלו עד שיבינו לשון אחר משהורגלו כבר, ולכן צריך ללמדם בזה הלשון שהם מבינים עתה, ולנצל הזמן כולו העומד לרשותו להשפיע עליהם לא ללימוד איזה שפה אלא להחדירם רוח יראת שמים אהבת השם ואהבת התורה, וק"ל.

בשאלתו אודות הצדקה של שפ"ה, - הנה מוסג"פ העתק השיחה בה נתבאר הענין.

בשאלתו דעתי, איזה שם ליתן לביהמ"ד או להחבורה - טוב יותר שם כזה שלא יגבילם (ניט בינדען) ולען אין נראית לי הסברא לקרות שם שישנו כבר לאיגוד אחר.

והשי"ת יזכהו ויצליחו להוסיף בלימוד לעצמו ובלימוד עם אחרים הן בנגלה והן בחסידות ובהדרכותי' ויקח חלק בהתפקיד הפנימי דתקופתנו זו הפצת המעינות חוצה, אשר כדברי הבעש"ט באגרהת הקדש שלו הידוע, זוהי הכנה והכלי לביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.

בברכה שביחד עם זוגתו תחי' יגדלו את ילידיהם שיחי לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

ה'תד

מו"ה דוד: סלאמיק, מאנטעווידעא.

הצדקה של שפ"ה: קרן השנה. ראה גם לעיל חי"ד אגרת ה'כד, ובהנסמן בהערות שם.

העתק השיחה: לקו"ש ח"ב ע' 651 - 654.