ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תה

ב"ה, כ"ט ניסן, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

לכל החברים והמתפללים דבית הכנסת

אנשי ליובאוויטש דבארא-פארק ברוקלין,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם ובשמחה קבלתי הידיעה טובה שבשעה טובה ומוצלחת נבחר לרב, וגם נמסר כתב- הרבנות, להרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מדות וכו' מו"ה יצחק דוב שי' אושפאל והשמחה כפולה:

א) אשר חברי ומתפללי בית הכנסת מכירים בתפקידו הכי חשוב של בית הכנסת בזמננו ביחוד, אשר גדל הרבה גם ממה שהיה בזמנים הקודמים, ולכן דורש הוא בתור מנהיג ורב איש אשר רוח בו לפעולות נמרצות בכדי אשר יוכלו להעמיד את הבית הכנסת על הגובה הדרוש.

ב) בהכירי את הרב אושפאל שליט"א זה רבות בשנים, ובידעי חינוכו והדרכתו בהישיבות בם למד, וגם אשר שנים הרבה זכה לקבל הדרכה מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל, בטחוני חזק, אשר בסיוע ובהשתתפות חברי ומתפללי בית הכנסת, יעלה בידו לחזק ולהרחיב את הבית הכנסת בכלל, ולעשותו דוגמא מאירה של בית הכנסת ראוי לשם זה, ובפרט לביהכ"ס אשר שם ליובאוויטש נקרא עליו.

והשם יתברך, המקבל תפלות עמו ישראל ונותן התורה,

שבודאי כמה שיעורי תורה בנגלה ובחסידות נקבעו ויקבעו בביהכנ"ס זה,

כבר הבטחתו אמורה לברך את כל אחד מהנוטלים חלק בכל האמור, בהמצטרך לו ולב"ב שי', הן בגשמיות והן ברוחניות.

בברכה שבית הכנסת וכל חביריו והמתפללים בו ילכו מדרגא אל דרגא ומחיל אל חיל בכל האמור לעיל - וכענין ימים אלו - יעלו בכל יום ויום ויתקרבו לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות, בתוככי כלל ישראל.

בכבוד ובברכת כל טוב.