ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תו

ב"ה, כ"ט ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה צבי שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מעש"ק. ובהיותי היום על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, הזכרתי אותו וזוגתו ואת ילידיהם שיחיו.

ובמ"ש אשר השכונה שלהם מתרוקנת וכו' - יש להתענין איך נוהגים בכגון דא אחרים במצב בכגון דא בימים שעברו, ואולי יש מקום לפתוח בית הכנסת אפילו בזעיר אנפין בשכונה שלשם מעתיקים ויקרא הביהכ"נ בשם סניף ביהכ"נ דעתה, והתועלת שלא יתפרדו הבע"ב ולא יתקשרו עם בית הכנסת אחר, ולאט לאט אפשר יהיה להעביר הפעולות מביהכ"נ דעתה לשם מבלי חפזון ובהלה, וק"ל.

בודאי ניצלו ימי הפסח ככל האפשרי, ומתכוננים לנצל גם יום הל"ג בעומר הבע"ל ובפרט שבשנה זו חל ביום אשר הבע"ב פנוים ממלאכתם והנוער מלימודם וכו' וק"ל.

בברכה.

ה'תו

מו"ה צבי שי': שוסטרמן, שיקגו. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ה'קסא, ובהנסמן בהערות שם.