ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תט

ב"ה, כ"ט ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ איש רב פעלים

מו"ה אברהם מרדכי שמואל שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק שוב הפעם נתקבלו שני מכתביו מא"ח הפסח וב' שלפניהם, בם כותב ר"פ מההתועדות, כינוס המל"ח וקב"פ הרב שי' הראשי דאנגליא, וכבר כמדומה לי כתבתי לו, שדוקא במקום שצריך להאריך מקצרים הם, והרי בההתועדות ובפרט בהכנוס והקב"פ כל המפרט ה"ז משובח ולא להיפך, ואפשר עוד יתקבל מכתב מפורט יותר בהנ"ל.

תקותי שכיון שכותב סיבת הענינים השלילים שבהכנוס שהיה מפני העדר הכנה כדבעי, שעכ"פ מכאן ולהבא יתענינו בהכנות כל עניני חב"ד בעוד מועד ובשימת לב הדרושה, והרי הצלחה בכגון דא אין ענינה רק הצלחה בשעה פלונית וביום פלוני, אלא שבה תלוי ג"כ מדת ההשפעה על המתועדים המתכנסים והמתקבצים, וק"ל, שלכן כל יגיעה והשתדלות כדאיות הן כיון שנוגע לרבים, ולאחרי כל הלימוד זכות עדיין אינו מובן כלל לאחרי שעוסקים בדברים כאלו כו"כ שנים, ורואים בעליל עד כמה נוגע ההכנה והתכנית בעוד מועד, ובכ"ז חדשים לבקרים נתקלים עוה"פ במכשול זה.

נעם לי לקרות במכתבו במ"ש אשר מתכוננים לעזור ברישום ובטוחני ע"פ האמור, שנעשה הדבר בתכנית מסודרת ובמרץ הדרוש, והרי הדבר בענין שהזמן גרמא, ועד מתי יהי' זה לנו למוקש, העדר ההכנה...

ומובן שכל הנ"ל לא אליו בפרט מכוון, ומרשותו ומזכותו למסור את זה לכל הפעילים שבתוככי אנ"ש, והמתבונן בתקופתנו נקל להכיר את האמת, שכא"א פעיל הוא, ומי שאינו עושה בפועל הוא רק מעצת יצרו הרע ולא עוד אלא שחוטא הוא על בלי נצול הכחות והאפשריות שניתנים לו מהשי"ת שכביכול הולכים הם לבטלה, ויהי רצון שיבשר טוב משינוי עיקרי בכל האמור בקרוב ממש.

בברכה לבשו"ט מתוך בריאות הנכונה הרחבת הדעת והצלחה מופלגה בפעולותיו בהפצת המעינות בפרט.

נ.ב.

... בשאלתו אם מחוץ למלמדות יתעסק גם בעניני צעירי אגו"ח ידועה השקפתי גם בזה, שעל כ"א לקחת חלק בהפצת המעינות חוצה ועאכו"כ הצעירים אשר כחם אתם שחוננו בזה מההשגחה העליונה, אבל כמובן, הזמן שיקדישו לפעולות אלו אין לקבוע בזה מסמרים, כי תלוי הדבר בתנאי המקום והזמן והחושים, ובהתאם לכל הנ"ל מחליטים בכל פעולה ופעולה [...] רק במדה שלא יגע כלל בעבה"ק בחנוך עתה...

ה'תט

מו"ה אברהם מרדכי שמואל שי': לידר, כפר חב"ד. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"י ב'תתקסט. לקמן ה'תשסה.

ברישום: תלמידים לרשת אהלי"י.