ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תי

[ניסן תשי"ז]

במש"כ בענין המילה א) מובן שצריך להשתדל ככל יכולת שיעשו פריעה בנפרד ב) וה"ה בהנוגע למציצה - שמבהיל אי עשיתה ע"ע. ולכה"פ ע"י זכוכית. ומהנכון שהוא והרש"מ שי' יעיינו בקונ' המציצה שבשדי חמד - והרי החח"מ מקובל אצל כל הספרדים ביחוד - ואח"כ יבואו בשקו"ט עד"ז עם הרבנים דקאזא וכו'...

ה'תי

האגרת היא אל מו"ה ניסן שי' פינסון, שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א לקסבלנקה, ונכתבה על גליון מכתבו מיום ג' א' ניסן תשי"ז. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ה'סו, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ה'תסו, ה'תרסו.

במש"כ בענין המילה: המציצה בפה שאיזה רופא אמר שיכול להזיק והדברים בקל נתקבלו אצל הרבנים וכש"כ אצל אנשי הועד... דבר שני רובם של המוהלים אינם עושים פריעה רק חותכים עור הערלה גם קצת מעור הפריעה... אמרתי להם שישתדלו לעשות מילה לחוד ופריעה לחוד, אבל בענין המציצה זה אין ביכולתם לתקן שבאם יעשו בפה יעבירו אותם.

בהמשך לזה ראה גם לקמן אגרות ה'תסו, ה'תרסו.

הרש"מ שי': ה"ר שלמה מטוסוב.

דקאזא: של קסבלנקה.