ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תיא

ב"ה, אדר"ח אייר, תשי"ז

ברוקלין.

ועד כפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במשך השיחות שהין כאן בשבועות האחרונים נתבררו לי איזה נקודות. ולפלא שלא שמעתי מהם עד"ז, ומהם:

א) אשתקד בעת שהגדירו (איזה שטח הגדירו? גם כפר הישן, הצד השני?) את הכפר בתיל, סיפרו לי זה עתה, שלאחר שהתחילו ע"ד הרגיל, הציע המרא דאתרא הרש"ז שליט"א שיעשו באופן שיהיה כשר לעירוב ונתקבלה ההצעה בחביבות וכן נעשה.

ב) במשך השנים האחרונות, דברו עם חברי הועד או מנהיגי הכפר, ע"ד הכנות לשנת השמיטה הבע"ל, וחושבים המדברים שלא נעשה מאומה בשטח זה, אף שנודע בכל אה"ק ת"ו שבקוממיות וחפץ חיים שומרים שמיטה כהלכתה, ומתחילים בהכנות לזה תיכף אחר סיום השמיטה שעברה. ואף שאין צועקין על העבר, הרי עכ"פ עתה יש להתענין בהנ"ל, ובודאי אשר המתעסקים בהנ"ל בקוממיות וחפץ חיים ימציאו להם כל הידיעות הדרושות.

ג) דברתי כאן עם הרה"ח כו' הר"א שי' דריזין וכן כתבו לי מאנשי כפר חב"ד, ע"ד ארגון קבוצות (ארטיעל) למלאכת יד, טריקאטאזש וכיו"ב, והסבירו לי שמניעה בזה הוא ההכרח להון חוזר בסכום שאין ביכולת היחידים למצאו ולהכינו.

מובן שלפלא היתה בעיני סברא זו, כי בודאי ישנם כמה בנקים הנותנים הלואות על ענינים כאלו, אבל לא היה הדבר ברור בעיני בהחלט. אבל בשבוע העבר אמרו לי ברור, אשר הבנק לפועלים וכיו"ב נותן הלואות על כגון דא, כמובן ברם מוכחים לו, שישתמשו בההלואה לתכלית האמורה ושהאנשים מסוגלים, במדה מסוימה עכ"פ, לאותה המלאכה והעבודה בה רוצים להתעסק.

אפשר שתוצרך על זה גם ערבות ועד הכפר, אבל הרי גם זה מילתא דאפשר הוא ועוד להוסיף, אשר ארגון קבוצות כאלו תועלת ג"כ לסעיף ב' הנ"ל, בהנוגע לשנת השמיטה, כמובן.

לפלא שעד עתה לא הגיעו ידיעות מפורטות ע"ד הקבלת פנים והכנוס וכו' ואפשר שנעשה זה קדירה דבי שותפי וכל אחד סומך על חבירו, וכבר מילתי אמורה שבכגון דא טוב להכפיל מאשר שיהיה חסר לגמרי.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולהצלחה בכל עניני הכפר הכללים והפרטים.

ה'תיא

מהעתקה.

הרש"ז: גרליק.

הכנות לשנת השמיטה: ראה גם לעיל ח"ו אגרת ה'תקלו, ובהנסמן בהערות שם.

אמרו לי ברור: ראה גם לקמן אגרת ה'תלז.

הקבלת פנים: ראה גם לעיל אגרת ה'תט.