ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תיב

ב"ה, אדר"ח אייר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו בו כותב אודות הבעיא העומדת לפניו עתה וקשורה היא בדיני וחוקי המדינה שבהפרטים אשר בזה תלוי' גם כן הוראת דעת תורה, ולא תמיד אפשר לברר כל הפרטים הדרושים בכתב.

ולכן אחרי שיברר חוקי המדינה בהאמור יפנה לרב חרדי הנמצא בסביבתו וישאלו לפסק דין תורתנו הק' תורת חיים.

מכיון שהכל בהשגחה פרטית וכותב אלי בשאלה, שכהנ"ל יש לפנות בה לרב במקום, בטח יש בזה עוד ענין, וקרוב לומר שזהו התעוררות להוספה בתורה ומצותי', ובודאי ידוע לו עכ"פ ראשי פרקים מתורת החסידות הדרכותי' ומנהגי', כיון שיודע כתובתי, ולכן רצוני לקוות שעל כל פנים מכאן ולהבא יקבע עתים בלימוד תורה זו ויוסיף בעניני חסידות גם בהנוגע לקיום המצות ומנהגי האדם בכלל, וכהציווי דבכל דרכיך דעהו שהאריך בזה הרמב"ם בשמונה פרקים פ"ה ומובא להלכה בטור ושו"ע או"ח סי' רל"א, יעוין שם, והרי ע"י התחזקות בתורה ומצותיה מתוסף בברכות השי"ת בהמצטרך לאדם ולביתו.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר