ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תיד

ב"ה, אדר"ח אייר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו, כשיכתוב שמו ושם אמו, יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לזיווג טוב ולהסתדרות טובה בכלל.

ובמה שכותב אשר כבד פה הוא, יחקוק במוחו הענין אשר השם יתברך ויתעלה משגיח על כל אחד ואחד בהשגחה פרטית, ואשר השם יתברך הוא עצם הטוב ולכן אין לפחוד משום אדם, וכשיהיה חזק באמונה זו, במילא לא יתרגש כשירצה להתחיל לדבר לפני בני אדם וידבר בנחת. ואז לאט לאט יוטב חיתוך הדבור שלו. ובכלל אין זה מעכבו משידוכים טובים ויתעסק בזה גם בדרכי הטבע על ידי ידידים ומכירים יחפש אשר יראת ה' מבלי להתענין בעניני טפל דטפל ואז יצליח בהאמור.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר