ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תטו

ב"ה, א' אייר, תשי"ז

ברוקלין..

הרה"ח אי"א רב פעלים עוסק בצ"צ

מו"ה מנחם זאב שי' הלוי

שלום וברכה!

במענה על מכתבו שנתאחר קצת דרך הילוכו, בו כותב אודות מר... אשר מצב הפרנסה שלו אינו כדבעי, וכן קרה לו גניבה וכו'.

בעת רצון אזכירו ואת ב"ב שיחיו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן הנ"ל.

ובודאי יסביר לו מאמר רז"ל הידוע, עשר בשביל שתתעשר, שבמצב שאין שבעים רצון מעניני פרנסה, יש להוסיף על הצדקה שהורגלו להפריש אפילו אם היתה ככל הצורך, ובלשון רז"ל כדבעי למיעבד ובמכש"כ - באם הי' מקום גם לפני זה להגדיל הפרשת הצדקה, לעשות כן עתה, ולעשות זה דוקא בשמחה ובטוב לבב ובטוח בורא עולם לשמור הבטחתו, ובחנוני נא בזאת וגו' והריקותי לכם ברכה וגו'.

ובהמאורע דגניבה, כבר ידוע אגה"ק של אדמו"ר הזקן בנו אדמו"ר האמצעי ונכדו אדמו"ר הצ"צ, אשר לאחרי ענין של היזק חלה מדת הרחמים שהיא גדולה גם ממדת החסד נחלה בלי מצרים וכו', אלא שלכל השפעה וברכה מלמעלה צריכים לעשות כלים מתאימים ורחבים, והכלים הם עניני תורה ומצות בהידור ובשמחה.

ומהנכון כיון שיזכירו את הנ"ל וב"ב על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר יקבע לימוד בתורת חסידות חב"ד אשר עליה מסר נפשו כ"ק מו"ח אדמו"ר, ביום הש"ק וביום שני וחמישי אם אפילו למשך זמן קצר מאשר ביום הש"ק. ומה טוב גם שמירת תקנתו אמירת שיעור תהלים חדשי - כמו שנחלק התהלים לימי החדש - לאחרי תפלת השחר, ומובן אשר כל הנ"ל צ"ל בלי נדר.

בודאי זוגתו של הנ"ל נוהגת במנהג בנות ישראל הכשרות להפריש לצדקה קודם הדלקת הנרות בכל ערב ש"ק וערב יום טוב, ועכ"פ תנהג כזה מכאן ולהבא.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ה'תטו

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 483 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה מנחם זאב שי': גרינגלס, מונטריאל. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ד'תתע, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ה'תקלו. ה'תקעא. ה'תרלו.