ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תטז

ב"ה, א' אייר, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יחיאל מיכל יהודא ליבשי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מכ"ג ניסן, וב' הקודמיו, ות"ל בעד הבשו"ט הטבת בריאות אמו תחי'.

נעם לי במאד לקרות אשר הכפילו הכמות דמצה שמורה שחלקו, שתקותי חזקה שלא רק בכמות נתוסף אלא גם באיכות, ז.א. שאפילו אלו שקבלו אשתקד נתוסף שנה זו בההתעוררות שלהם ובפעולות מיכלא דמהימנותא בעניניהם, כיון שזהו לא פעם הראשונה ורושם פעם הראשונה בטח עודנו ישנו שהרי קדושה אינה זזה ממקומה, ובפרט אם המעורר בא במגע בזמנים שונים בעניני התעוררות. וכותב הנני ע"ד האמור להדגיש קיום הבטחת רבותנו הק' חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם שזה מוסיף כח בתעמולה מכאן ולהבא.

בטח נדפס במשך הזמן גם במחנים אודות פעולות האמורות וכמדומה שכבר עוררתיו שכל הודעה ופרסום ע"ד פעולה יש לקשרה עם דברי התעוררות, אם במישרין או בעקיפין, ע"ד עניני יהדות בהנוגע לפועל להבא, וק"ל.

תקותי שכל היכולים להביא איזה תועלת משתתפים בהרישום ככל הדרוש נוסף על שאר הפעולות שבשטח חב"ד. ויה"ר שגם בזה יראו בעיני בשר ההצלחה המופלגה וההוספה בברכות השי"ת גם בעניניהם הפרטים של המתעסקים.

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל.

ה'תטז

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 290 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה יחיאל מיכל יהודא ליב שי': זלמנוב, בני ברק. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ה'לט, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ה'תשיד.

מצה שמורה שחלקו: ראה לעיל אגרת ה'שמג, ובהנסמן בהערות שם.

בהרישום: ילדים ללמוד בשנה החדשה ברשת אהלי יוסף יצחק.