ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תיז

ב"ה, א' אייר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במ"ש אודות פעולותיו בהפצת המעינות חוצה, יישר חילו לעסוק גם בזה שזהו מצורך והכרח השעה ובפרט באה"ק ת"ו. ומ"ש שרוצה להוסיף בזה עוד במקומו, מובן שנכון הדבר, אבל באופן שלא יע בלימודו עם תלמידי הכתה שלו בהכנת השיעורים וכו' וכמובן ג"כ מהלכות ת"ת לאדה"ז סוף פרק א', וע"פ הבטחת רז"ל שמדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה אלא שכ"פ ככה...

מובן שנכון הענין שיש ש"ס בביתו, ומוזר אפילו קס"ד באיזה חשש בזה ואדרבה, ואדרבה. ובודאי למרות טרדותיו בהאמור משתתף בחלוקת הש"ס ובפרט ע"פ המבואר במ"א, שכל המשתתפים הרי זה כאילו כל אחד מהם גומר כל הש"ס במשך השנה.

תקותי שניצל ימי הפסח בכלל ובפרט לעבודתו בקדש האמורה ומתכונן ומשתתף גם בעבודת הכינוסים, והשי"ת יזכהו לבשר טוב גם בזה.

בברכה לבריאות הנכונה ולבשו"ט בכל האמור.

ה'תיז

ש"ס בביתו: אע"פ שאינו לומד בו.

ע"פ המבואר: ראה לעיל חי"ד אגרת ה'כו, ובהנסמן בהערות שם.