ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תיח

ב"ה, ב' אייר תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ בעל מדות מו"ה דוד שי'

הלוי

שלום וברכה!

מקבל הנני ידיעות ממצב בריאותו, ותקותי שנראית הטבה היום לגבי אתמול ותהיה גם הטבה מחר לגבי היום וכו', שהרי ציווי הקב"ה מעלין בקדש, וגוף הישראלי קדוש הוא, וידועים גם כן דברי רבנו הזקן בספר תניא קדישא פרק מ"ט ובנו בחרת מכל עם ולשון הוא הגוף החומרי.

ובפרט שנמצאים אנו בימים שבין פסח לעצרת זמן מסוגל לרפואת הגוף ובריאות כמבואר בספרים.

בברכת שבתא טבא ואשר במהרה נזכה כולנו לקיום היעוד כהפטרת פרשת שבוע זו, והכהנים הלוים וגו' שפירש האריז"ל, אשר בגאולה העתידה במהרה בימינו ממש ולעתיד לבוא, יטלו הלוים עבודת ומעלת הכהנים באופן שהכהנים יהיו לוים והלוים יהיו כהנים (עיין לקו"ת להאריז"ל יחזקאל ובכ"מ), ובברכה לרפ' ולבשו"ט.

ה'תיח

נדפסה בלקו"ש חי"ב ע' 215 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה דוד: שטאקהאמער, ברוקלין. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"א פה. קמא.