ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תכ

ב"ה, ב' אייר, תשי"ז

ברוקלין.

האברך יהושפט שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו ממוצש"ק בו כותב פרטי הנסיעות שלהם והביקורים בסביבות ירושת"ו במשך ימי חג הפסח ושלפניהם ושלאחריהם, ובודאי נעשה הדבר באופן מסודר ומרוכז, שהרי נמצאים אנו באחרית הימים של הגלות ולכן כל רגע יקר ביותר וכל כח פעיל וכל הזדמנות צריכים לנצלה ככל האפשרי, שלכן הכפלת השתדלות ואי ניצול הזדמנות כדי צרכם, יש להשמר מזה ככל האפשרי (אף שכמובן טובה הכפלה מאשר חסרון).

מהנכון אשר עכ"פ ראשי פרקים מהנאומים הנ"ל ירשמו בכתב וידונו עליהם באסיפת כל הנוסעים והמבקרים שהרי תשועה ברוב יועץ אם צריכים הדברים שיפור מילוי ותיקון, ואלו המתאימים בתכלית, יביאום לידיעת כל הנוסעים בכדי שגם הם ישתמשו בהם במקום המתאים.

במ"ש שבאיזה מקומות ביקרו מבלי הודעה מקודם אודות זה,

הנה אף שבאם אי אפשר אחרת או במקום תנאים מיוחדים יש לעשות כהנ"ל, הרי בכלל אין זה עבודה מסודרת, ויכול זה לגרום ג"כ אי נעימות וקישוי בההשפעה על המקום, בגלל אי ההודעה, וק"ל.

במ"ש אודות לימוד דא"ח שם או חזרת מאמר וכיו"ב, גם שאלה זו צריך להעלות באסיפת הנוסעים והמבקרים ובהשתתפות צעירי אגו"ח וגם זקני אנ"ש, כיון ששאלה עיקרית היא, וצריכה דיון בכובד ראש המתאים.

בברכה לבשו"ט.

ה'תכ

האברך יהושפט: אלפרט, ירושלים.