ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תכג

ב"ה, ב' אייר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק, ת"ח על הבשו"ט מהטבת מצב בריאות בתו תחי' ויה"ר שתהי' זו התחלה טובה לבשו"ט בענין זה ובשאר הענינים ובפרט ע"פ מרז"ל הידוע, שכל שמטיבין לו ה"ז לאורך ימים (ב"ב יב, ב).

במ"ש אשר זקוק הי' להרבות סיוע והשתדלות בהנוגע שפלוני יקבע לימוד בתורת החסידות, וכותב גם הטעמים, ואחד מהם שי"א שדי לו להקב"ה בעולמו ר"ן איש וכו' ולא איכפת להם וכו'.

ולפלא שפיהם הכשילם בהזכרת דוקא מספר זה, וק"ל. ומובן ופשוט שטענה זו היא היפך יסודי תורתנו תורת חסד ובפרט בתקופתנו זו ע"פ המבואר ברז"ל בכ"מ על הכתוב כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, שגאולה העתידה ועניני' הם בדוגמת ימי צאתך מארץ מצרים ועניניהם, וזהו גם בהודעת רז"ל בהנוגע לימים ההם אשר עד"ז הוא בזמן הזה (מכילתא יתרו, ודברים רבה פרשה ז, ח) אילו היו ישראל חסרים אפילו אדם אחד, לא היתה השכינה נגלית עליהם, והרי הגילוי דמתן תורה נפלא הי' גם בדרגת משה רבנו, ואדם אחד מישראל אין בעל המאמר מחלק בזה וגם אנשי שבט דן בכללם וד"ל. ובכלל אכזריות כהנ"ל והבדלת ר"ן איש מתוך ששים רבוא מישראל, מכריחה לתהות על קנקנו של האומר דברים אלו.

ויהי רצון אשר בחסד וברחמים יערה עליהם רוח ממרום וישובו בעוד מועד מדברים המפרידים בין בני ישראל לאבינו שבשמים ואין להאריך בדבר המבהיל, ולפלא שבא בדברים עם אנשים כאלה ועאכו"כ שמושללת השקו"ט עמהם. ותקותי שעכ"פ לא לבד שלא יחלישו את המרץ שלו בהפצת המעינות דא"ח אלא שעוד יוסיף אומץ בזה, וידועים דברי האריז"ל תלמידו הרח"ו וכו' מיוסדים על אדני פז, שעכוב לימוד פנימיות התורה מעכב הגאולה ר"ל מאריך הגלות המר של השכינה ובנ"י וכו' וכו' יעוין דברים מבהילים אשר תסמר שערת ראש, בהקדמת הרח"ו לשער ההקדמות, ומי יבוא אחרי המלך.

כבקשתו אזכיר את כל אלו שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ה'תכג

שפלוני: שמנגד לשיטת חב"ד לקרב רחוקים והוא סובר שדי לו להקב"ה כו'.

מספר זה דוקא: ראה קרח טז, ב.