ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תכו

ב"ה, ד' אייר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ו ניסן, ת"ח על הבשו"ט מהתארגנות הועד לטובת עניני הישיבה וכן מההתחלות ההכנות לדינער השנתי... ובקשר עם זה ושאלתו במכתבו הקודם בענין הניגונים, משתדלים כאן שלא לנגן כלל הניגונים שיכולים להביא חילוקי דיעות וסכסוכים, ואם נגון אחד גורם ומשך אחרים המביאים לחילוקי דיעות, הרי גם אותו אין מנגנים. ובהסברה שאין תכלית הדינער וכיו"ב לקחת חלק במחלוקת זו לאיזה צד שיהי' ורק מטרה אחת בו (בהדינער) לבסס מצב מוסד המביא תועלת לכל החוגים, שבמילא כל החוגים מחוייבים לסייע בידו ולהחזיקו, ואין לרחק את מי שהוא מהמשתתפים בחיזוק המוסד.

מובן ופשוט שהטוב ביותר להשתמט מהעמדת שאלה זו על סדר היום בכלל (לדחות הדיון עד"ז מפעם לפעם וכו') כי אפילו מענה הנ"ל לא הכל מקבלים אותו לאמיתתו, מפני שהרצון מטעה שכלם, וק"ל.

בברכת הצלחה מופלגה בעבודתו בקדש ולבשו"ט.

ה'תכו

הניגונים: ראה גם לעיל חי"ב אגרת ד'יג.