ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תכט

ב"ה, ו' אייר, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א עוסק בצ"צ

רב פעלים מו"ה מנחם שי'

שלום וברכה!

... ת"ח על מסרו הפ"ש מכאן לאנ"ש אשר בירושלים עיה"ק ת"ו וכבר אמרתי ע"ד הצחות, שמ"ע בתורה לדבקה בדרכיו, מה הוא רחום אף אתה רחום וכו', ויש ללמוד מזה גם ענין, שכמו שדבורו של הקב"ה עושה מעשה צריך האדם להשתדל שדבוריו הוא גם הם יעשו מעשה, ותלוי הדבר באדם המדבר, הנקרא אדם ע"ש אדמה לעליון (של"ה חלק תושב"כ פרשת וישב וכו' שא ע"ב) והוא ע"י שיהיו דברים יוצאים מן הלב שאז נכנסים אל לב השומע כמארז"ל הידוע ובהנהגה ע"פ מרז"ל (ברכות ה, ב) - לא רק שיכנסו אלא גם שישמעו להם.

המחכה לבשו"ט בכל האמור.

ה'תכט

מו"ה מנחם שי': פרוש, ירושלים.