ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תלא

ב"ה, ו' אייר, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה מאיר

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו [מ]יום הולדת כ"ק אדמו"ר מהר"ש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בעת רצון יזכירו את מרת... שתליט"א על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובטח נמצאת בטפול רופא מומחה, וצריך להתענין אם משתמשים בסממני רפואה ואופני טפול שנתחדשו בכגון דא בזמן האחרון ומצליחים בהם הרופאים בארצוה"ב, ובטח ידועות גם להרופאים שבמדינתם.

ומהנכון בהזדמנות זו שיבדקו את התפילין של הבעל שי' וכן את המזוזות בדירתם, ושזוגתו תפריש לצדקה קודם הדלקת הנרות בכל ערב שבת וערב יום טוב.

וכיון שכל דבר הוא בהשגחה פרטית, ובעלה של הנ"ל בקשו שיכתוב אלי, אף, שלא רופא ולא בן רופא אנכי, בודאי הכוונה בזה שיוסיף הנ"ל ע"י פניתו לכאן בעניני חסידות חב"ד, ואם על כל חוקי התורה נאמר גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, מכש"כ בהנוגע לתורת החסידות שמדגישה את ההכרח של בכן מכל ענין שבה, שבנדון דידן, ז.א. לא לבד שיוסיף בשיעורי לימוד תורת החסידות אלא גם הוספה בהליכה בהדרכותי' ומנהגי'.

ובטח ימצא אותיות המתאימות להסביר את כל הנ"ל ויבשר טוב בכל האמור.

בברכה לבשו"ט.

ה'תלא

מו"ה מאיר: גורקאוו, לונדון. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'תקפא, ובהנסמן בהערות שם.