ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תלב

ב"ה, ז' אייר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה - בו שואל בהנוגע לראיות נוספות בהנוגע למסורת אבות וכו' וכיו"ב.

ותמיד הנני מתפלא על שאלה כזו הבאה ע"פ רוב מאלו שעסקו פעם בלימוד חכמות חיצוניות, ובפרט כמו פיזיקה וכו' ואומרים אשר הראיות שבחכמות אלו חזקות ומדוייקות הן, משא"כ בהנוגע לכמה עניני קדושה, שאינם תלוים אלא באמונה וכו', ופליאתי היא שאין יודעים המצב שהוא בהיפך בתכלית, זאת אומרת שהענינים שבחכמות האמורות והמסקנות שלהם, הראיות אליהם הם חלושות שלא בערך להראיות שישנן המכריחות קיום תורתנו הק' ומצותי', ואין ח"ו כוונתי לומר שקיום התומ"צ יש לתלותו בקבלת ראיות על זה שלא זו דרכי' כלל וכלל, וכידוע שהקדימו נעשה לנשמע ודוקא עי"ז קבלו התורה (וכסוגיא דמס' שבת פ"ח ע"א וסיומה ע"פ הכתוב תומת ישרים תנחם וגו') ולא באתי רק להדגיש עד כמה אין יסוד לטענות האמורות, ואינן באות אלא מצד היצה"ר, וכ"כ גדול חשך הגלות, והעיקר תחבולות היצר הרע, עד שפועל בכו"כ בני אדם רוח שטות וכלשון רז"ל הידוע, שטות גם היפך השכל הבריא.

וראיות גם מנקודת מבט החכמות והמדעים האמורים על הכרח קיום התורה והמצוה הוא ע"פ המבואר בכוזרי ומועתק גם בחוברת המל"ח המוסגרת בזה.

מובן שיש מקשים שכיון שהראי' חזקה היא בתכלית, מפני מה כמה אנשים ישנם שאינם עוסקים בתומ"צ, משא"כ בהנוגע למסקנות החכמות חיצונית שהראיות שלהן חלושות יותר, ובכ"ז רובא דרובא מקיימים אותן.

והתירוץ ג"כ פשוט, והוא, שתכונת האדם הוא בעוה"ר, שבאם העונש והשכר באים לאחר זמן ועאכו"כ אם באים לאחרי זמן ארוך בערך חיי האדם עלי אדמות, אין זה מספיק להתעכב ולהמנע ממילוי התאוה ורצון הנפש והגוף, ואין זה מספיק לתת לו די אומץ רוח להתנהג באופן שונה ממה שמתנהגים סביבו, ובפרט אם מלעיגים עליו וכשבא יצרו הטוב ומסבירו, שאחריתה של הנהגה כזו מרה כלענה וכדרז"ל על כתוב זה ברובא דרובא לא תמיד מצליח הוא לפעול שלא יבוש מפני המלעיגים וכו'.

ומה נפלא שנקודה זהו דתוקף הרצון שלא יבוש מפני המלעיגים, היא התחלת כל ד' חלקי השו"ע שמובן מזה עד כמה נוגע הענין בקיום כל דיני תורתנו תורת חיים. ויהי רצון שיוחקק במוחו אשר מה שנאמר, הן עם לבדד ישכון, זהו ענינו של כאו"א מבני ישראל, אשר תמיד היו המעט מכל העמים, ותמיד היו מצוינים אפילו בגלות היותר קשה בכל עניניהם, ורק ע"י הנהגה כזו נצבים הם וקיימים עד לימינו אלה ובקרוב יזכו לגאולה השלימה והאמיתית.

בודאי יודע ושומר שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים, ועכ"פ ישמור עליהם מכאן ולהבא.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

במ"ש ושואל להנהגה בלחם הנלקח ממחלל שבת, כמה פרטים בזה וישאל לרב מורה הוראה במקומו לאחרי שיפרט הפרטים בזה.

ה'תלב

נדפסה בלקו"ש חי"א ע' 256 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

והראיות אליהם הם חלושות: ראה גם לעיל אגרת ה'שעח, ובהנסמן בהערות שם.

בחוברת המל"ח: ראה חוברת The Commandments .