ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תלז

ב"ה, ח' אייר, תשי"ז

ברוקלין.

ועד כפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מכ"ח ניסן עם המצורף אליו.

לפלא שמקצרים בהנוגע להכנוס והקבלת פנים, אף שזהו ענין שאמרו בו להאריך, ויה"ר שעכ"פ לא יגרום הקיצור בכתיבה לקיצור בפועל בהנוגע לתוצאות הכנוס והקב"פ.

בשאלתם מהו כוונתי, אודות גמ"ח בכפר חב"ד.

תמיהני על השאלה, כי הענין כפשוטו, כיון שכל תושבי הכפר מתאוננים על חוסר כסף לממן כמה ענינים. אף שאין זה אלא בתור הלואה, למה מסתפקים בקרן גמ"ח בזעיר אנפין, בה בשעה שיש אופנים לארגן קרן גמ"ח כפי הדרוש לצרכי הכפר, וכמו שכתבתי גם במכתבי הקודם על יסוד דבורי עם מה שז"ר שי' שאמר לי ברורות אשר בנקים מיוחדים ישנם הנותנים הלואות להון חוזר של בעלי תעשי' קטנים וכיו"ב, כן אמר לי שהציע לאחד קרנות הגמ"ח שבכפר, שבאם ינהלו ספרי חשבון וכיו"ב יראה שישתתף אחד המשרדים שהשפעתו עליהם סכום נכון בכדי להגדיל המפעל של הגמ"ח, ובודאי ישנן עוד אפשריות כגון דא ובכלל פלא שע"ד ענינים כאלו צריכים להוודע בארצוה"ב בה בשעה שכמה כפרים חדשים נתיסדו באה"ק ת"ו לאחרונה, ובהם כפרים של עולם עניים מרודים, והלא אי אפשר שמכל כפרים כאלו אין ללמוד דרכים ואופנים בהנוגע לגמ"ח בכפר חב"ד ובהנוגע להנהלת הענינים הכלכלים בכלל.

בדברי עם הרה"ח הר"א שי' דריזין עדיין לא ידעתי מהנ"ל ולכן הצעתי ע"פ הידיעות דאז, שישנם משרדים שהשתתפו בקרנות גמ"ח עד לירה כנגד לירה שבאם תושבי הכפר יתן כ"א בתור גמ"ח לאיזה שנים ליסוד קרן גמ"ח וישתדלו במרץ הדרוש אצל המשרדים הנ"ל, יהווה זה קרן שלרשותו יעמוד סכום נכון לגמ"ח.

ומובן שכל הנ"ל אינו נוגע כלל בקיום קרני הגמ"ח הקיימים ובפרט כפי שמתארים במכתבם זה, פעולות קרני גמ"ח העכשוים שהם לא בשטח האמור, ואדרבה יש להשתדל שלא לבטל קרני הגמ"ח הקיימים ומכמה טעמים.

מבן ג"כ שכל הנ"ל אין ממעט החשיבות דהענין שמזכירים בסיום מכתבם שבדעתם לפנות לסוכנות וכו' ע"ד ההלואות וכו'.

במ"ש אודות ענין המטעים, לול וכו'

יש לחקור עד"ז אצל מומחים בשטח זה הנמצאים על אתר, ובודאי כנ"ל ישנם כמה כפרים שמצבם בשנים שעברו הי' עד"ז וחקו"ד איך פעלו בתיקון המצב יכולה להועיל הרבה בהנוגע לכפר חב"ד.

בברכת הצלחה לבסס את הכפר חב"ד ולפתחו בכל הכיוונים הן בגשמיות והן ברוחניות. המצפה לבשו"ט.

ה'תלז

והקבלת פנים: ראה לעיל אגרת ה'תט.

כוונתי אודות גמ"ח: לעיל חי"ד אגרת ה'רפה.

גם במכתבי הקודם: לעיל ה'תיא.