ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תלט

ב"ה, ט' אייר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מד' אייר,

בעת רצון יזכירוהו ואת זוגתו תחי' וכן את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, כאו"א להמצטרך לו, מתאים לתוכן כתבו.

ובהנוגע להסתדרותו בענין של פרנסה, כבר מלתי אמורה שצריך להשתדל ביותר וביותר שיהי' דוקא בעניני חב"ד מכמה טעמים, ובודאי שבהשתדלות המתאימה, ובטוחני שאנ"ש מצדם ישתדלו ג"כ בזה, סו"ס יבוא הדבר לפועל. ואף שאפשר שבתחלת ההסתדרות יהי' איזה קישוים אין להתרשם מזה וכידוע הדגשת הבעש"ט (ששמענוהו כ"פ מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע) בלשון הכתוב, והי' ראשיתך מצער - ועי"ז - ואחריתך ישגא מאד.

בודאי גם עתה משתתף בפעולות דהפצת המעינות חוצה, ובפרט בין אנשי מדינתו לפנים. והשי"ת יצליחו גם בזה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר

ה'תלט

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 519.

הדגשת הבעש"ט: ראה גם לעיל חי"ד אגרת ד'תתעד, ובהנסמן בהערות שם.