ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תמ

ב"ה, ט' אייר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום החמישי, בו כותב אודות הצעת משרת ש"ץ לימים הנוראים הבע"ל, וצריך להיות שם לבחינה.

נכונה סברתו לנסוע לשם באוירון ולא ברכבת, כי חבל על הזמן, ויהי רצון שיצליח בנסיעתו זו באופן הטוב לפניו ולפני ב"ב שיחיו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

מהנכון שיקבל עליו עוד שליחות מצוה לשם, זאת אומרת שיפעול באותן הימים שיהי' שם בעניני החזקת היהדות והפצתה ומהם גם אמירת דברי תורה וחסידות והתעוררות ליראת שמים ברבים אם בצורת נאום או לימוד מבפנים וכו' מתאים לתנאי המקום.

בעת רצון אזכיר את גיסו וב"ב שיחיו להמצטרך להם בגו"ר ואשר מתוך מנוחת הנפש אמיתית והרחבת הפרנסה יגדלו את כל ילידיהם שיחיו לתורה ולחופה ולמעשים טובים, מוארים אור וחיות חסידותי.

בברכה.