ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תמד

ב"ה, י"ג אייר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הארוך נתקבל מכתבו מעש"ק עם המוסגר בו, ובמ"ש אם יקפיד שהלימוד עם בנו שי' יהי' דוקא באידיש ולא באנגלית.

הנה כיון שהוא וכן זוגתו שיחיו יודעים אידיש, ושיעור שעות הלימוד של בנו בחדר מצומצמות הן ביותר כמנהג מדינה זו, נכון שהתרגלות בנו לדבר אידיש ולהבנתו, יתעסקו בזה הוא וזוגתו תחי' ובחדר עתה עד שיתרגל באידיש, ילמוד באותה השפה שרגיל בה יותר למען לרכוש לו ידיעות עוד.

בטח ינצלו יום הבהיר הילולא דרשב"י ככל האפשרי להפצת המעינות ולהחזקת היהדות בכלל.

ולהודעתו מיום הולדת בנם... שי', יהי רצון שתהי' שנת הצלחה אצלו בעניני יראת שמים והתמדה ושקידה בלימוד תורתנו תורת חיים, והוא וזוגתו שיחיו ירוו ממנו ומכל יו"ח שי' רוב נחת חסידותי.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א