ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תמו

ב"ה, י"ד אייר, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ בעל מדות וכו'

מו"ה יוסף לוי שי'

שלום וברכה!

במענה על המכתב פ"נ אודות מצב בריאותו.

בעת רצון אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להטבת מצב הבריאות ולאריכות ימים ושנים טובות, שבטוב זה פשוט שנכלל ענין עיקרי נחת רוח אמיתי מיו"ח שיחיו.

ידוע הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר לכו"כ, אשר בימי הזקנה ילמדו משניות בעל פה.

בטח יודע משלשת השיעורים בחת"ת (חומש תהלים ותניא) הידועים מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר, השוים לכל נפש, ועכ"פ ישמור עליהם מכאן ולהבא, וכן לאמר הקאפיטל תהלים המתאים למספר שנותיו (היינו שמיום הבר מצוה מתחילים לאמר קאפיטל י"ד ובכל שנה הבאה הקאפיטל שלאחריו).

בברכה לבשו"ט בכל האמור ובנוסח כ"ק מו"ח אדמו"ר צו א גוטען געזונטען זומער.

ה'תמו

מו"ה יוסף לוי: שאנא, מונטריאל.