ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תמז

ב"ה, י"ד אייר, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ ענף עץ אבות בעל מדות

כו'

מו"ה חיים שמעון זאב שי'

שלום וברכה!

לאחרי שתיקתו נעם לי לקבל מכתבו מחמישי באייר ות"ח על הבשו"ט מבריאותו, ובטח מקיים ציווי תוה"ק המודיעה שהיא הנותנת רשות לרופא לרפאות, שבזה רשות פירושו ג"כ כח ואין הרופא אלא צנור על ידו מקבלים כח ותוספת כח להיות הגוף בריא ושלם שמדרכי השם הוא וכמבואר ברמב"ם הלכות דיעות ריש פרק ד' ובכ"מ וגם בתורת החסידות בכמה מאמרים.

ובמ"ש במאמר הזהר* מאן פני האדון ה' דא רשב"י, ידוע שישנם כמה

מהעולמות'שע שעמדו על זה, וכבר מכבר מלתי אמורה שנמצא הדבר גם בנגלה דתורה, ע"ד מרז"ל כל מה שיש ביבשה יש בים**, והוא בירושלמי בכורים ג' ג', ומבואר הענין גם בדא"ח.

וכיון שנמצאים אנו בימים שבין פסח זמן חירותנו ולחג השבועות זמן מתן תורתנו חרות על הלוחות א"ת חרות אלא חירות, הנה יהי רצון שתתוסף בכ"א בתכ"י חירות מכל ענינים המבלבלים לעבודת השם שבזה גם עניני בריאות הגוף וכמבואר גם בדרז"ל, שכל ישראל היו בריאים ושלמים לקבלת התורה גם בגופם ובגשמיות, ומובן עוד יותר ע"פ המבואר בתניא פרק מ"ט ובנו בחרת מכל עם ולשון, שהבחירה בגלוי הוא הגוף החומרי כו' עיי"ש.

בברכה לבשו"ט מתוך בריאות הנכונה.

ה'תמז

מו"ה חיים שמעון זאב: רובין, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'תקלג, ובהנסמן בהערות שם.

והוא בירושלמי: והוי' בהיכל קדשו דא ר' יצחק בר' לעזר בכנישתא מדרשא דקיסרין.

וראה גם לקו"ש ח"ב ע' 511 ובהערה 56. ח"ג ע' 766 ובהערה 9.

*) ח"ב לח, א.

**) עפמש"כ בת"ז ת"ל ונתבאר בהקדמת הרח"ו לשער ההקדמות.