ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תנ

ב"ה, ט"ו אייר, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה אברהם שי'

הלוי

שלום וברכה!

במענה למכתבו מששי באייר, בו כותב אודות המלצה בהנוגע לספרו וכו'

אין זה מהנוהג בבית הרב, והשי"ת הזן ומפרנס לכל ימציא לכת"ר פרנסתו ופרנסת ב"ב שיחיו מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה.

בטח יודע משלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא וישמור עליהם עכ"פ מכאן ולהבא.

בברכה.

נ.ב.

לפלא על כתבו אייר בחד יו"ד ובפרט ע"פ המבואר, אשר אייר חדש זיו שנולדו בו זיותני עולם, הוא ר"ת סוד המרכבה שלימה (נ"ש ס"ז, מאורי אור בערכו).

ה'תנ

מו"ה אברהם: הורביץ, ירושלים.

אייר... ר"ת: ראה גם לעיל חי"ג אגרת ד'רפח, ובהנסמן בהערות שם.

נ"ש ס"ז: אוצ"ל נחלת שבעה סי' ד.