ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תנא

ב"ה, ט"ו אייר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ב אייר.

זה מכבר כתבתי לכמה ממוסדות אנ"ש ולכולם יחד, אשר מגיעים לכאן שמועות אודות הפלי' כלפי אחב"י הספרדים, ושמוכרח הדבר להפסיק הפלי' זו ומעיקרא ומכמה טעמים, והטעם היותר עיקרי הוא, כי הנפש והרוח מי יודע גדולתן ומעלתן וכו' בשגם שכולן מתאימות ואב אחד לכולנה, וכמבואר בארוכה בפרק ל"ב בתניא (ובטח גם בזה כוונה ישנה לדייק, ויעויין ג"כ פרק ל' שם ובכ"מ) ולפלא שאחרי שנאמרו דברים הנ"ל חוצבי להבות אש ע"י אבינו הראשון רבנו הזקן, זקוקים להתעוררות והזכרה אודותם מעבר לים, ואף שאין מעניני להתערב בסדרים פרטים השייכים להנהלת מוסד פלוני או לועד פלוני, וגם בהנ"ל אין כוונתי להתערב בהנוגע לפרטים שעליהם צריך לדון על אתר דוקא ואלו שנמנו על ענין זה, באתי בהנוגע לנקודה התכונה והפנימית שהיא צריכה להיות חוט השני ע"י יכוונו הפרטים והפעולות...

בברכה לבשו"ט בהנוגע לענינו הפרטי אודותו כותב, וכן בעניני הכלל וכל המפרט ה"ז משובח.