ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תנג

ב"ה, ט"ז אייר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הארוך נתקבל מכתבו ממוצש"ק, בו כותב ע"ד כניסת תלמידיהם שי' להמשיך לימודיהם במוסדות חב"ד, ויהי רצון שתהי' בשעה טובה ומוצלחת ויראו הוא וחבריו סגל המורים-ות פרי טוב בעמלם להקים דור בישראל אשר כל רואיהם יכירם כי זרע ברך ה' הם, ותקותי חזקה אשר זה יוסיף מרץ וכחות יותר בו ובכל העובדים ברשת אהלי יוסף יצחק אשר באה"ק ת"ו לילך מחיל אל חיל בעבודתם קדושה זו, וכשמוסיפין מעט למטה מתוסף הרבה מלמעלה, ושלא בערך כידוע דרז"ל בפרשת שבוע זה על הכתוב ורדפו מכם חמשה מאה ומאה מכם רבבה ירדופו, ונעם לי לקרות בסיום מכתבו על אשר רואה הוא וזוגתו שיחיו ברכה במדתו של הקב"ה שהיא מדה כנגד מדה אלא שכ"פ ככה בהתפתחות ילידיהם שליט"א...

בהנוגע ללימוד במוסד חינוך אחר, מובן שדין קדימה יש לעבודה בכרם חב"ד במובנו המדויק, וכוונתי בעניני הרשת, ורק באם אין למצוא בשום אופן ענין כזה ברשת אזי יש להתענין בהצעת מוסד חינוך על טהרת הקדש אך כי לא מכרם חב"ד, וכמובן באופן שלא יזיק ולא יגע כלל בעבודתו ובמסירותו הוא התפתחות מוסד הרשת ועניני צעירי אגו"ח...

בודאי ינצלו יום הל"ג בעומר וכן מכינים תכנית בקשר עם חג השבועות הבע"ל והשי"ת יצליחם.

בברכת הצלחה לבשו"ט בכל האמור וגם בעניניהם הפרטים.