ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תנה

ב"ה, ט"ז אייר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"א אייר אשר גם בו לא מצאתי טעם להעדר הכתיבה עד עתה, וכמבואר מאז אין כוונתי להיות מהצועקין על העבר, כ"א לתקן בהנוגע לעתיד, וגם בזה עיקר הכוונה לא שידעו במקום פלוני מהנעשה, אלא ע"פ הנראה במוחש שכאשר בזמנים קבועים צריכים להודיע אודות הפעולות הנעשות - ה"ז מזרז ומוסיף כח, הן בכחות הגלוים ואפילו בהמשכה מכחות הנעלמים, להוסיף בפעולות הן בכמות והן באיכות. ויהי רצון שיפעלו דברי אלו בהנוגע לו ועל ידו גם בהנוגע לכל אלו שמסוג זה הם - ויכול להשפיע עליהם.

בודאי ינצלו יום הבהיר ל"ג בעומר הילולא דרשב"י בנקודה התיכונה דהפצת המעינות חוצה, ועושים גם הכנות מתאימות לניצול זמן מ"ת הבע"ל. והשי"ת יצליחם לבשר טוב בזה ובכל הנ"ל.

בברכה להצלחה בהאמור ולבשו"ט ובת"ח ת"ח על התשורה היקרה גכתי"ק כ"ק אדנ"ע.

מ. שניאורסאהן

נתעכב השילוח. ובנתים נתקבל הדו"ח דצאגו"ח מנסיעה למירון וכו' - ולפלא שאין שמו בין הפועלים.

ה'תנה

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 543.