ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תנו

ב"ה, ט"ז אייר, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ יושב על מדין

מנהיג עדתו במישרין מו"ה שלמה שליט"א

שלום וברכה!

במענה על יקרתו מיום התשיעי לחדש זיו,

בעת רצון אזכיר את כת"ר על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל, מתאים לתוכן כתבו, אשר בודאי רועה ישראל הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר, מה בחיים חיותו בעלמא דין עמד ושמש והתפלל על בני ישראל אף מכאן ולהבא עומד ומשמש במרום ומעורר רחמים רבים בהמצטרך לבניו של מקום ב"ה.

כן בעת רצון אזכיר את אחותו דמר מרת רבקה שתליט"א להטבת מצב בריאותה ולהמצטרך לה בכלל.

וכיון אשר בטח משתדל כת"ר בהחזקת היהדות והפצתה בכל מקום שידו מגעת ובפרט בק"ק דבדו, אשר שם לה בתפוצות ע"י צדיקיא מדרי קדמאי דמנוחתם כבוד שם, זכות הרבים מסייעתו למילוי בקשת לבב כת"ר לטובה.

בכבוד ובברכה בלשון הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר לקבלת התורה בשמחה

בפנימיות.

ה'תנו

מו"ה שלמה: אצאייג, דבדו.