ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תנח

ב"ה, ח"י אייר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי ההפסק נתקבל מכתבו מה' אייר, בו כותב כמה סיבות להעדר אפשרות ההשפעה על הזולת ורובן שאינן תלויות בו, ושואל איך לתקן המצב.

והנה כל אותן הסיבות שכותב לא חדשה היא בארץ, וכבר נמצאים העצות לזה בספרי חסידות וגם בספרי מוסר. ויעיין בפרט בקונטרס החלצו, שמשם מובנים כמה דרכים ואופנים לתיקון המצב. ובנדון דידן נקודה כללית יש להוסיף - ע"פ הנוהג של כמה מזקני החסידים מאז - כשהיו מדברים בהתועדות, לא פנו לאיש פרטי, ובמילא לא הודגש למי הם מכוונים, אלא שדברו ע"ד הענין הדורש תיקון והאופן איך לתקנו, וגם דבור זה הי' באותיות כאלו שלא יובלט למי הם מכוונים, ובד"מ הי' השומע כל אחד לוקח לעצמו התרופה (דעם רעצעפט) הנוגע לו. עוד זאת - כשמדברים ביחיד ולא ברבים - להזכיר ההקדמה הכללית בזה, קבל את האמת ממי שאמרו. שצריך לפעול לפי המתאים, לא מפני שפב"פ אומרו אלא משום שהאמת כן.

נעם לי לקרות מ"ש אודות האברך... ובטח מראה לו... המכתבים שקבל מכאן.

ובודאי למותר לעוררו שיחזק אותו ויעודדו וכן אותה בכל עניניהם, וישתדל שגם אחרים יעשו כזה, ובפרט מעזרת נשים בהנוגע להענינים שלה. וחזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם. ובפרט בהנ"ל ששינוי גדול לטובה ניכר בם...

תקותי שניצלו את יום הבהיר ל"ג בעומר הילולא דרשב"י להפצת היהדות בכלל ולהפצת המעינות ביחוד, שעי"ז מתוסף בברכות השי"ת וגם בעניניהם הפרטים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן