ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תס

ב"ה, ח"י אייר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הרביעי, בו כותב אודות מקום עבודתו עתה, וטעמים לשינוים בזה.

ועליו להציע את כל הענין לפרטיו לפני הרה"ח אי"א נו"נ רב פעלים ובעל מדות וכו' מוה"ר שלמה שי' מתוסוף אשר בודאי ידועים לו הענינים במרוקה, ובודאי שהוא גם דורש טובתו.

ומוכרחני להעיר על הדברים המוזרים שהוא כותב שאינו מתנהג כלל בטוב שמרגיש בעצמו שבמקום שנמצא עתה אינו מתנהג בטוב משא"כ במקום אחר, שמבהילים דברים אלו, כאילו ניתנה התורה והמצוה למקומות מקומות, וכאילו כחות הנפש האלקית גדולים הם במקום אחד מאשר במשנהו, ואף שאמרו חז"ל יש ארץ מגדלת וכו' הנה שני המקומות אודותם כותב, שוים הם בזה, וכמו שכותב במכתבו החילוק הוא רק שיש לו רצון במקום אחד ולא במקום שני, ופשוט שאין לזה השפעה כלל וכלל על החיוב וההכרח להתנהג מתאים למצות בורא עולם ומנהיגו הוא נותן התורה והמצוה.

בטח יודע ושומר שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים נוסף על שאר השיעורים בלימוד התורה בנגלה ובחסידות.

בברכה.