ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תסא

ב"ה, ח"י אייר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום חמישי באייר.

נעם לי לקרות בו אשר מתקרב יותר לעניני חסידות הן בלימוד תורתה והן בהליכה בהדרכותי' והנהגותי', ויהי רצון שגם בזה יקוים ציווי רז"ל מעלין בקדש וילך מחיל אל חיל ואין לך דבר העומד בפני הרצון ובפרט שכמה מאנ"ש אשר בירושלים עיה"ק ת"ו בטח יסייעו בידו בזה.

במ"ש אודות שאלת הפרנסה בעתיד חפוש תכלית וכיו"ב, הנה יתחיל במנהג יקירי ירושלים ת"ו כפי הנשמע כאן, אשר יושבים על התורה והעבודה ובבוא הזמן מתעסקים בשידוכים בדרך המתאימה ובהתאם לשידוך ודרישת צד הכלה יוכל אז לקבוע דרכו בעניני פרנסה מכאן ולהבא, וחבל על פזור הנפש עתה בענינים שיעמדו על הפרק לאחר זמן.

מ"ש אודות האברך... שי' אשר מרגיש בעצמו שהוא עולה ויורד בעבודת ה' - מובן שכמה דרגות בהנ"ל, אבל צד השוה בכולם הוא, שח"ו שיגרום זה יאוש ואפילו נפילת רוח וכו' וכמבואר הענין בספר תניא קדישא בכמה מקומות, איך שאל יפול לב האדם עליו כו'. אף שביחד עם זה מובן וגם פשוט שעל הנ"ל להלחם נגד הירידה למטה וגם לבטלה במשך הזמן, וכמבואר גם זה בתניא ופרטי ההוראות בזה תלויות בתכונת נפשו ובסביבתו שלא כל הפרטים בזה יש להעלות על הכתב, ולכן יתייעץ עם זקני אנ"ש אשר בסביבתו.

בודאי לוקח חלק פעיל בפעולות צעירי אגודת חב"ד מתאים ליכולתו וכשרונותיו ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר