ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תסב

ב"ה, י"ט אייר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... במ"ש אודות היחס אל בנו... שי', בודאי לאט לאט משתפרים היחסים והעיקר שישתפרו בעתיד, ומובן שכשאדם דר במקום שנמצאים בו אנשים מעט בערך, תכונות נפש האדם שלא תמיד הן על צד השלימות פוגעים יותר מאשר כשדרים בעיר גדולה ביותר והיחסים שבין אדם לחבירו אינם קרובים כלל ועאכו"כ שאינם הדוקים שלכן אין משימים לב לזה כ"כ. ועוד זאת, ובטח יסלח לי על הערה זו, בכלל בטבע בנו להיות לעצמו (פאר זיך) אפילו כשנמצא בין אנשים... ותכונה זו - שהיא מובלטת עוד יותר כשנמצא בסביבה שכולם מעורבים זה בזה (אויסגעמישט) הרי השני מפרש את הריחוק שהוא כענין קרירות וכמים הפנים לפנים.

בברכה.