ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תסה

ב"ה, כ' אייר, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ ר"ב שי' המכונה ד"ר שפירא

שלום וברכה!

לשמע אזן שמעתיו מחוגי הרבנים ובני הישיבה מהצלחתו במלאכתו מלאכת הקדש רפואת בני אדם בגופם, אשר היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, וכלשון רופא הנפש והגוף גם יחד הוא רבנו הרמב"ם בהלכות דיעות ריש פרק ד', ואף שבטוחני שאין כ' זקוק להתעוררות ובקשה כגון הנ"ל ובפרט בהנוגע לרב מורה הוראה בישראל משרידי דור הישן שעלה להשתקע בארצנו הקדושה תבנה ותכונן על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו.

בכל זה כמאמר רז"ל אין מזרזין אלא למזורזין, באתי בשורותי אלה, כיון שהמדובר ביודעי ומכירי הוא הרה"ח אי"א נו"נ בעל מדות וכו' מו"ה... שפונה אל כ' בעניני בריאותו וכפי שיבאר בעצמו הפרטים.

ויהי רצון אשר חפץ ה' ביד כ' יצליח לעשות את התלוי בו לרפואתו קרובה של הרב שי' ולרפו"ש.

בטח נוהג גם כ' כמנהג כמה רופאים יראי ה', אשר כשפונים אליהם בבקשת עצה ברפואת הגוף, מנצלים הזדמנות זו גם להתעוררות לרפואת הנשמה, אשר כ"א ובפרט בדורנו דור יתום זה זקוק לזה, וכמאמר אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, וביחוד שרואים במוחש אשר הטבת מצב בריאות הנשמה מביאה גם כן הטבה במצב בריאות הגוף כפשוטו, וכציווי הכתוב, תמים תהי' עם ה' אלקיך ברמ"ח אברים ושס"ה גידים של הגוף וכן של הנפש, שהם כנגד רמ"ח מצות עשה ושס"ה מצות לא תעשה, וכפירוש רבנו הזקן בעל התניא והשו"ע בכתוב זה (לקו"ת פ' נצבים, דף מה ע"ג).

בכבוד ובברכת הצלחה ברפואת הגופות וברפואות הנפשות.

בטח הנדפס באוצר הפוסקים ח"א (הוצאה ב' דף קסד טור ב') אשר כ' עושה ניתוח הפרוסטאטה מבלי לנתק השביל ואפילו לא לאחרי הניתוח - אמת הוא ונוהג כן גם עתה. וא"כ בודאי יפרסם זה בכל מכ"ע הרפואיים, כיון שנוגע לרבים. ולדוגמא הרופאים כאן אומרים (והשפיעו גם על כמה מהרבנים) שמוכרחים לנתק.

ה'תסה

כמנהג כמה רופאים: ראה גם לעיל חי"ג אגרות ד'תקא. ד'תשלח. חי"ד ה'קס.

ניתוח הפרוסטאטה: ראה גם לעיל חי"א אגרת ג'ת, ובהנסמן בהערות שם.